با افزایش مجموعه های صنعتی و بالطبع افزایش پساب های تولید شده حفاظت از محیط زیست توجهات بیشتری را به خود معطوف کرده است. آلودگی دریاها و رودخانه ها به وسیله ی فلزات سنگین یکی از این موارد می باشد. در این جزوه به چگونگی جذب فلزات سنگین، اثرات زیانبار آن ها و دیگر موارد پرداخته شده است. 
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
محیط زیست
 
جزوه محیط زیست
 
آلودگی دریا
 
آلودگی آب
 
آلودگی محیط زیست
 
پساب های صنعتی
 
فلزات سنگین
 
جزوه آلودگی محیط زیست به وسیله ی فلزات سنگین
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?