داده‌هاي حاصل از اندازه‌گيري، امروز بيش از هر زمان ديگري مورد كاربرد دارند. براي مثال، امروزه حدود كنترل آماري يك فرآيند با داده‌هاي حاصل از اندازه‌گيري- و يا آمارهايي كه از آنها استخراج مي‌شود- مقايسه مي‌گردند و تعيين مي‌شود كه آيا فرآيند به تنظيم‌(هايي) نياز دارد يا خير. استفاده ديگري كه از داده‌هاي حاصل از اندازه‌گيري صورت مي‌گيرد، بررسي وجود و يا عدم وجود رابطه بين دو متغير است. براي مثال، ممكن است در يك فرآيند توليد لازم باشد بدانيم كه آيا بين بعد خاصي از قطعه توليدي و درجه حرارت پلاستيك تزريقي، رابطه‌اي وجود دارد يا خير. وجود يا عدم‌وجود چنين رابطه‌اي را با استفاده از يك روش آماري بنام "رگرسيون" مي‌توان مورد بررسي قرار داد. مطالعاتي از اين دست، مصاديقي از موضوعي هستند كه دكتر ‌‌‌‌‌دمينگ آن را مطالعه تحليلي مي‌نامد. مطالعه تحليلي، مطالعه‌اي است كه به شناسائي علت‌هايي مي‌پردازد كه بر روي فرآيند تأثير مي‌گذارند. مطالعات تحليلي از جمله مهمترين كاربردهاي داده‌‌هاي اندازه‌گيري هستند، چرا كه به بهترين نحوي به درك بهتر فرآيند كمك مي‌كنند. مزاياي حاصله از يك چنين روش مبتني بر داده‌اي‌‌، به طرز گسترده‌اي به ‌كيفيت داده‌هاي اندازه‌گيري بستگي دارد. چنانچه كيفيت داده‌ها پايين باشد، مزاياي استفاده از چنين روشي نيز پايين خواهد بود. به عكس هرچه كيفيت داده‌ها بالاتر باشد، مزاياي استفاده از اين روش بالاتر خواهد بود.این پروژه به طور کامل و در قالب فرمت ورد ارائه می گردد.
-
سیستم اندازه گیری
 
آنالیز سیستم های اندازه گیری
 
پروژه سیستم اندازه گیری
 
تست های مخرب و غیر تکرار پذیر
 
خطاهای سیستم اندازه گیری
 
پروژه خطای اندازه گیری
 
پروژه کارشناسی مکانیک
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?