این پروژه به صورت ورد بوده و بسیار دقیق و منحصر به فرد می باشد. این تحقیق حاوی مطالب بسیار با ارزشی است لذا می توان از این پروژه در سمینارهای کلاسی و پروژه های مرتبط استفاده نمود. در ادامه خلاصه ای از سر فصل مطالب آورده می شود. 
فهرست: 1- مقدمه 2- سخنی کوتاه درباره ی اسطوره 3- فایده ی شناخت اسطوره 4- باورهای انسان نخستین درباره ی مادر– خدایان 5- زنان ایرانی در اسطوره و حماسه ی ایران باستان 6- ایزد بانوان در اساطیر ایران باستان 7- آناهیتا، ایزد بانوی آبها 8- پرستشگاه های آناهیتا 9- بررسی تصاویر و نقش برجسته های آناهیتا 10-نتیجه گیری 11-گزارش کار عملی 12-فهرست منابع
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
باورهای انسان نخستین
 
زنان ایرانی در اسطوره
 
آناهیتا
 
باورهای انسان نخستین درباره ی مادر – خدایان
 
اسطوره و ایزد بانوی ایران باستان
 
فرهنگ زنان باستان
 
سبک زندگی ایرانیان باستان
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?