بحران اخير در بازار مالي ايالات متحده كه به سرعت به بحراني جهاني تبديل شد، واقعيت مهمي را آشكار كرد كه از مدت‌ها قبل توسط اقتصاددانان گوشزد شده بود و آن سرعت زياد خلق‌دلارهاي بدون پشتوانه بود؛ واقعيت آن است كه سياست‌هاي پولي در آمريكا با همه جاي دنيا متفاوت است؛ سياستمداران اين كشور مي‌توانند بدون نگراني از اثرات تورمي خلق پول، به اجراي سياست‌هاي انبساط پولي بپردازند؛ اين وضعيت كه مزيت خاصي را براي آمريكا ايجاد كرده است چيزي نيست كه از ديد بازيگران مهم اقتصاد جهاني پنهان مانده باشد و همين امر باعث شده است زمزمه ها براي مهار بزرگترين مزيت آمريكا روز‌به‌روز به صداهايي بلندتر تبديل شود.اگرچه، يكي از سناريوهاي بسيار محتمل، حداقل در بعد كوتاه‌مدت ادامه تسلط‌دلار بر معاملات و ذخاير جهاني است. طرفداران اين سناريو معتقدند حداقل در كوتاه‌مدت هيچ جايگزين مناسبي براي‌دلار قابليت تحقق ندارد. اين ديدگاه از سوي كشورهاي غربي و آمريكا به شدت مورد حمايت قرار مي‌گيرد و به همين دليل اين كشورها توجه چنداني به طرح‌هاي جايگزين براي ايجاد معماري‌ نويني در نظام مالي جهان ندارند. اما به نظر مي‌رسد تداوم تسلط دلار به دليل افزايش روزافزون مخالفان آن با چالش‌هاي فراوان همراه خواهد بود.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
دلار
 
نظام پولی
 
آینده دلار
 
اقتصاد جهاني
 
جايگاه آينده ‌دلار در نظام پولي بين‌المللي
 
Vepub Can't show file

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?