جزوه تایپ شده درس ابزار دقیق که شامل سرفصل های زیر میباشد قابل دانلود است.لیست سرفصل های جزوه ابزار :تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتیترانسدیوسرهاترانسدیوسرهای موقعیتترانسدیوسرهای نیروترانسدیوسرهای حرکتترانسدیوسرهای مایعات
دکتر طباطبایی یزدی عضوه هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد میباشند
ابزار دقیق
 
مهندسی کنترل
 
دانشگاه فردوسی مشهد
 
دکتر طباطبایی یزدی
 

Vepub Can't show file.


488157
Pages
4102
Academic Notes
2500
Authors
94
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?