این پروژه در 50 صفحه مباحث و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه را ارائه می دهد. این پروژه کامل بوده و با توجه به کیفیت بالای آن مناسب برای ادامه تحقیقات در این زمینه، مروری برمنابع و سمینارهای درسی می باشد. در این پروژه به مباحث مختلفی پرداخته شده است که به چند مورد به خلاصه اشاره می شود:1- اثر انجماد سریع بر ریزساختار2- فرآیند انجماد سریع3- آلیاژهای حاصل از انجماد سریع4- تکنیک های انجماد سریع5- مقدمه ای بر اتمیزاسیون6- عوامل موثر بر اتمیزاسیون7- بیان روش ها8- شبیه سازی عددی9- آنالیز انجماد در فرآیند اسپری10- اتمیزه کردن پودر فلزی11-:رسوب به روش اسپری با استفاده از تکنیک اتمیزه شدن ضربه ای12- مطالعه انجماد سریع با تکنیک اتمیزه کردن و تولید پودرهای آلیاژ فلزی13- تکنولوژی اتمیزه کردن جامد و فرآیند فلز و آلیاژ مذاب14- 
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد انجام گرفته است.
اتمایزینگ
 
انجماد سریع
 
سمینار انجماد سریع
 
بررسی ساختار انجماد سریع
 
پروژه های مهندسی مواد
 
اسپری پاششی
 
پوشش
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?