در این تحقیق به بررسی و اثر کسری بودجه بر کسری حساب جاری و رشد اقتصادی پرداخته شده است. این تحقیق در فرمت PDF و مقاله می باشد. در این مقاله دو دیدگاه به صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مذل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیرهای بخش خارجی (کسری حساب جاری)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
اقتصاد
 
رشد اقتصادی
 
برابرای ریکاردوئی
 
نظریه کینزین
 
مدل تلفیقی
 
بررسی نرخ تورم
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?