مطالعه رفتار نوسانی اجسام، اصول درس ارتعاشات را تشکیل میدهد. هر جسمی که دارای جرم و قابلیت الاستیسیته باشد می تواند ارتعاش کند و در برابر نیرو، حرارت و ... تغییر شکل میدهد و با کنار رفتن عامل ارتعاش به حالت اولیه باز می گردد.
در این درس رفتار این اجسام مورد بررسی قرار می گیرد.
پرفسور بختیاری نژاد استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر است ودارای مقالات بسیار و اختراعات زیادی درحیطه مکانیک میباشند.
ارتعاشات مکانیکی
 
مهندسی مکانیک
 
مهندسی هوافضا
 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?