در تقسیم بندي فعالیتهاي تأثیرگذار بر محیط زیست الگوهاي متفاوتی وجود دارد. تأثیرات ناشی از فعالیتها را می توان برمبناي ماهیت اثرات، شدت اثرات، زمان وقوع، مکان وقوع، چگونگی وقوع و سایر فاکتورها تقسیم بندي نمود.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
تقسیم بندي اثرات زیست محیطی
 
محیطهاي متاثر
 
زمان وقوع اثرات
 
تنوع اثرات زیست محیطی
 
شناسایی اثرات
 
اثرات توسعه بر محیطهاي بیولوژیکی
 
اثرات توسعه بر محیطهاي اقتصادي
 
اثرات توسعه بر محیطهاي اجتماعی
 
اثرات توسعه بر محیطهاي فرهنگی
 
کاهش اثرات طرحها بر محیطهاي فیزیکی-شیمیایی
 
کاهش اثرات طرحها بر محیطهاي اقتصادي
 
کاهش اثرات طرحها بر محیطهاي -اجتماعی
 
کاهش اثرات طرحها بر محیطهاي فرهنگی
 
تداخلات فرهنگی و مذهبی
 
تداخلات قبیله اي و نژادي
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?