با ایجاد الزام به انجام ارزیابی زیست محیطی در کشورها، به تدریج از دهه 1970 روش هاي مختلفی در این زمینه توسط کارشناسانکشورهاي مختلف جهان توسعه داده شده است. لیکن با وجود تلاش هاي بسیار هنوز روشی واحد که مورد قبول کلیه کارشناسان قرار گیردتعیین نشده است وهمچنان انواع مختلفی از متدهاي تجزیه و تحلیل در ارزیابی پروژه هاي گوناگون مورد استفاده قرار م یگیرد. علت اصلی چنین ناهماهنگی در انتخاب یک روش واحد ناشی از نوع و ماهیت پروژه ها، اندازه، پیچیدگی، محل جغرافیایی و تنوع محیطهایی است کهپروژه ها در آنها اجرا می گردند.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
روش هاي متداول در ارزیابی زیست محیطی
 
روشAd-Hoc
 
ماتریس
 
روش شبکه ها
 
فلودیاگرام
 
روشهاي مبتنی بر مکان
 
سیستم اطلاعات جفرافیایی
 
مدل کارگاهی
 
مدل هاي تطابقی و مدیریت
 
مدل کامپیوتري
 
نرم افزارهاي ارزیابی زیست محیطی
 
ارزشیابی زیست محیطی
 
انتخاب روش مناسب ارزیابی
 
برنامه مدیریت زیست محیطی
 
پایش زیست محیطی
 
آموزش زیست محیطی
 
سطوح پایش
 
شرح خدمات
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?