استاتیک یاایستایی‌ (بهانگلیسی:Statics) شاخه‌ای    ازمکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یکسیستم یا سامانه فیزیکی در حالتعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد.در این مقاله جزوه با کیفیت و خوانا استاتیک دانشگاه تهران   فراهم شده است
جزوه دانشجوی دانشگاه تهران دکتر عطایی استاد دانشگاه تهران میباشند
استاتیک
 
مهندسی مکانیک
 
مکانیک جامدات
 
دانشگاه تهران
 
دکتر عطایی
 
مهندسی عمران
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?