استاتیک یاایستایی‌ (بهانگلیسی:Statics) شاخه‌ای    ازمکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یکسیستم یا سامانه فیزیکی در حالتعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد.در این مقاله جزوه با کیفیت و خوانا استاتیک دانشگاه تهران   فراهم شده است
جزوه دانشجوی دانشگاه تهران دکتر عطایی استاد دانشگاه تهران میباشند
استاتیک
 
مهندسی مکانیک
 
مکانیک جامدات
 
دانشگاه تهران
 
دکتر عطایی
 
مهندسی عمران
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?