این تحقیق به بررسی استانداردهای لازم برای ساخت قطعات مربوط به کامیون های ایسوز می پردازد. این پرژه به صورت کامل و در قالب فرمت ورد آماده گردیده است. در این پروژه قطعات اصلی کامیون مورد بررسی قرار گرفته است. 
-
کاراموزی رشته مکانیک
 
پروژه کاراموزی
 
ایسوز
 
کامیون
 
بررسی قطعات کامیون
 

644776
Pages
6133
Academic Notes
3274
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?