این پروژه به طور کامل و در قالب فرمت ورد خدمت شما دوستان عزیز قرار داده می شود. در ادامه مقدمه این پروژه آورده شده است. پروژه بسیار مناسب برای سمینارهای کلاسی و پروژه های مرتبط می باشد.
مقدمه بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی ، و نبود دیدگاههای انتقادی در آنها ، سبب شد که نظریه های انتقادی ، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصاد سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تاثیر آراء اندیشمندانی چون ((هربرت شیلر و دالاس اسمایت)) از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب بر این باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوی فرهنگی هستند.این محتوی مستقل از رسانه ها شکل گرفته است . آنان ، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهان نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم بر جامعه ، همان نظرات طبقه حاکم است . طبقه ای که به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه ای و بنانهای اقتصادی جامعه تاکید می کنند و برای درک شکل و محتوی رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را منترل مر کنند می پردازند. از این رو ، طبیعی است که در آثار آنان ، چگونگی تداخل متقابل ((مولفه های فرهنگی و اطلاعاتی)) و ((محیط سیاسی-اقتصادی)) مورد توجه قرار گیرد و روش شناسی آنان ، نگرشی نهادی شامل تاریخ ، فن آوری ، سیاست و اقتصاد می باشد. در میان مکاتب انتقادی ، مکتب اقتصادی سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخورد کرده است . مطالعه این مکتب ، با توجه به شرایط جهانی معاصر اهمین بسیاری دارد . اکنون روند جهانی سازی سرمایه داری شتابی روز افزون گرفته و تلاشهای کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است . شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن بر روی منافع و مصالح بلند مدت ملی و غفلت از سیاستگذاری روشن بینا نه ارتباطی پیامدهای سنگین دارد . این شیفتگی و غفلت ، ناشی از القاعات دیدگاه هایی است که به ((جبر فن آوری)) باور دارند و آینده ای خوشبینانه و تخیلی از جهان– به واسطه فن آوریهای نوین– به تصویر می کشند . توجه به دیدگاههای انتقادی و موشکافی دیدگاههای تجربی ، مانع عمق یافتن وابستگی ها ، بروز بحرانهای اجتماعی و فرهنگی ، و اتلاف سرمایه های مادی و انسانی خواهد شد . در این مقاله برای بحث درباره ماهیت اقتصادی و سیاسی ، ابتدا فرض های اساسی آن مورد توجه قرار می گیرد ، سپس به دیدگاههای مربوط به مسائل عمومی اقتصادی و سیاسی اشاره می شود و در ادامه ویژگیهای اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت . در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه ها ابتدا به اهمیت و چهار چوب تحلیلی اقتصاد سیاسی رسانه ها اشاره می شود و بعد رابطه فرهنگی و اقتصاد سیاسی رسانه ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه ها پی گیری خواهد شد در این خصوص به ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری ها و رقابت های بزرگ مالکان انحصار های رسانه ای اشاره می شود همچنین دیدگاههای صاحب نظران به اختصار مطرح می شود .
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
اقتصاد
 
اقتصاد خرد
 
اقتصاد سیاسی رسانه ها
 
اقتصاد سیاسی
 
پروژه اقتصاد
 
پایان نامه اقتصاد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?