این پروژه بسیار با ارزش به بررسی اقتصاد چین می پردازد. از آنجایی که جمع آوری اطلاعات در این زمینه با مشکلات خاصی مواجه می باشد لذا پروژه از ارزش بالایی برخوردار است. این پروژه در فرمت ورد خدمت شما دوستان عزیز ارائه می گردد امید است که مفید واقع گردد. 
رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید و درآمد در یک اقتصاد می باشد و در این پروژه سعی شده علل رشد اقتصادی در چین مورد بررسی قرار بگیرد و به همه ی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نظامی که تأثیر گذار در اقتصاد کشور چین هستند توجه شود و نگاهی به گذشته ی چین و سپس اصلاحات صورت گرفته ما را به علل توسعه یافتگی در این کشور تا حدی می رساند از دهه ی 80 و با قدرت گیری بیشتر جناح عملگرا و اصلاح طلب خسته از انقلاب فرهنگی (76-66) وارد مدار جدیدی شد و تفکر عمل گرایانه بجای تفکر ایدئولوژیک و جهان ستیز گفتمان غالب جامعه گردید. در این مرحله شعارها و گفتمان دوران دگریسی تبدیل سیاست های آرمانی به سیاست های ملی بود و تغییرات ساختاری و جوهری آغاز شد. این شعارها عبارت بود از:
این پروژه به وسیله ی دانشجویان اقتصاد در راستای پایان نامه کارشناسی انجام گردیده است.
بررسی اقتصاد ایران و جهان
 
بررسی اقتصاد چین
 
پروژه اقتصاد
 
پروژه اقتصاد چین
 
اقتصاد
 
مشکلات اقتصادی
 
رشد اقتصادی چین
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?