این پروژه به بررسی واکنش سیستم های حاوی آلومینیوم و آهن پرداخته است. ترکیبات بین فلزی و دیگر سیستم ها مانند Al-Fe-Si به طور کامل بحث گردیده است. همچنین ساختار این ترکیبات نیز تحلیل شده است. سرفصل مباحث بیان شده در پروژه به صورت زیر می باشد:1- ایجاد ترکیبات بین فلزی2- ویژگی های ترکیبات بین فلزی3- تاثیر ترکیبات بین فلزی4- سیستم یه تایی Fe-Al-Si 5- سیستم های دوتایی6- بررسی کوینچ سریع7- اندازه گیری های آنالیز حرارتی8- اثر سرعت سرد کردن بر رفتار  انجماد آلیاژهای Fe-Al-Si
این پروژه قابل ارائه در سمینارهای کلاسی و همچنین پروژه های مشابه می باشد.
..
ترکیبات بین فلزی
 
انجماد آلیاژهای بر پایه Al-Fe
 
بررسی ترکیبات بین فلزی آلومینیوم-آهن
 
بررسی ساختار ترکیبات بین فلزی
 
پروژه ترکیبات بین فلزی
 
واکنش آلومینیوم و آهن در دمای بالا
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?