این پروژه در 25 صفحه انجام و تهیه گردیده است. این پروژه به دلیل ارائه مطالب علمی مناسب برای استفاده به عنوان پروژه های کلاسی و همچنین مروری بر منابع پروژه های مرتبط مناسب می باشد.
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد در دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گردیده است.
انجماد تحت میدان مغناطیسی
 
انجماد
 
Pb-Sn
 
پروژه انجماد تحت میدان مغناطیسی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?