این سمینار در 40 صفحه تهیه گردیده است و از کیفیت علمی خوبی برخوردار می باشد. اعم مباحثی که در این سمینار مورد بحث قرار گرفته است در زیر آورده شده است:1- معرفی تجهیزات انجماد جهت دار2-  انواع انجماد جهت دار3- روش های اندازه گیری پارامترهای ریزساختاری4- مدل های تئوری فواصل بین دندریتی5- تعیین کمی پارامترهای انجمادی6- مدل های عددی جهت پیش بینی پارامترهای انجمادی7- بررسی اثر جابجایی مذاب در انجماد جهت دار8- بررسی موقعیت CET9- تجزیه و تحلیل تصاویر ریزساختاریبا توجه به کیفیت بالای مطالب ارائه شده این سمینار برای  مروری برمنابع  پروژه های مرتبط بسیار مناسب بوده و همچنین مناسب برای پروژه های کلاسی می باشد. 
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد به عنوان پروژه کلاسی درس انجماد پیشرفته انجام گردیده است.
سمینار انجماد جهت دار
 
انجماد جهت دار در آلیاژهای آلومینیوم
 
بررسی انجماد جهت دار آلیاژهای آلومینیوم
 
پروژه بررسی انجماد جهت دار
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?