این کتاب به بررسی و آموزش پیانو می پردازد. 
پيشگفتار يوهان سباستين باخ: ظاهراً باخ انوانسيونهاي دو صدائي و سه‌صدائي را براي شاگردانش نوشته است تا آنها را براي کارهاي بزرگتر بويژه کلاويکوردهاي معتدل شده به سرعت آماده گرداند و براي اين منظور لازم نيست که آنها زياد پيشرفته باشند. حتي امروزه تمرين اين انوانسيون‌ها مي‌توانند به شدت در پيشرفت هر هنرجوي با استعداد نوازنده پيانو فورته که تمايل دارد شيوه انگشت گذاري و سليقه موسيقايي خودش را به سطح بالاتر ارتقاء دهد، خيلي موثر باشد. در هيچيک از قطعات ساده شده براي پيانو قسمت دست چپ از يک چنين شيوه‌اي مستقلي از تم که در اين انوانسيونها هست برخوردار نبوده. عنواني را که باخ در اين انوانسيونها بکار برده بطور کلي بدين صورت خوانده مي شود: «راهنماي موثري که محسنات کلاويکورد بعنوان يک شيوه ساده آموزشي نه فقط براي سليس نواختن در انوانسيونهاي دو صدائي بلکه بهمين صورت در موارد پيشرفته‌تر قادر به اجراي صحيح مثلاً يک ابليگاتو سه قسمتي بوده مضافاً در همان حال نه تنها يک ايده خوب از يک انوانسيون کسب مي نمايد بلکه گسترش آنرا نيز بهمان صورت فرا مي‌گيرد؛ بالاتر از همه شيوه اجراي يک کانتابل را نيز تحصيل مي‌کنند و رويهمرفته با اين کتاب يک ديد قوي در مورد هنر آهنگسازي کسب مي نمايند. راههاي معمول در هر دو سري ازC ماژور-C مينور–D ماژور-D مينور–E بمل- ماژور–E مينور وE ماژور-F ماژور–F مينور-G ماژور–G مينور–A ماژور–A مينور ،B بمل ماژور–B مينور هستند. انوانسيونهاي دو صدائي در کاتن ساخته شده اند ، از طرف ديگر انوانسيونهاي سه صدائي در پايان دوره لاپيزيک ساخته شده. از دو دستنويس اصلي اين اثر يکي در «کلاويه بوکلين برايW.F باخ» (کاتن 1720)؛ و ديگري که با اصلاحات و اضافات زياد است قبلاً در مالکيت پي.اچ.اي باخ بوده که بعداً بدست لوئيس اسپور رسيد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
انوانسيونهاي دو و سه صدائي
 
پیانو
 
آموزش پیانو
 
ساز
 
اموزش موسیقی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?