در این درس، مطالب پایه ای و مهم در مورد منابع آب شیرین، توزیع آب در سطح زمین، مصارف آب در خانه، زیست بومهای آبی و دلتاها ارائه شده است. .
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
منابع آب شیرین
 
چرخه آب
 
ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
 
ﻣﺼﺎرف آب در ﺧﺎﻧﻪ
 
جوامع آب شیرین
 
تغذیه گرایی
 
ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ
 
اﮐﻮﻟﻮژی رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 
زﯾﺴﺖ ﺑﻮم آﺑﯽ
 
زﯾﺴﺖ ﺑﻮم خشکی
 
مصبها
 
دلتا
 
ﺗﺎﻻب
 
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي اراﺿﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ
 
توسعه مناطق ساحلی
 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
 
ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﺣﺪاﺛﯽ و ﺳﻨﺘﯽ
 
حریم لوله های آب رسانی
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?