جزوه شامل سرفصل های زیر استواژه ها و تعاریفوظایف و مسئولیت ها
عیوب جوش
آزمایش مکانیکی
روش های جوشکاری و تایید جوشکار
بازرسی مواد
دستورالعمل (Code) و استاندارد
علائم جوش در نقشه
مقدمه ای بر فرایندهای جوشکاری
جوشکاری قوس فلزی دستی (MMAW)
جوشکاری قوسی تنگستنی با حفاظت گاز خنثی (TIG/GTAW)
جوشکاری قوس فلزی با حفاظت گاز خنثی یا فعال (MIG/MAG)
جوشکاری قوسی زیرپودری (SAW)
مواد مصرفی جوشکاری
آزمایش غیر مخرب
تعمیر جوش (Weld Repairs)
تنش پسماند (Residual Stress) و اعوجاج (Distortion)
عملیات تنش زدایی فولاد
جوشکاری و برشکاری اکسی گاز (Oxy-Fuel Gas)
فرآیندهای برشکاری قوسی
ایمنی جوش
جوش پذیری فولاد
بخش بازرسی چشمی
مهندس عباسی مدرس دوره های بازرسی جوش میباشند 
بازرسی جوش
 
روش های غیر تخریبی
 
مهندس عباسی
 
بازرسی جوش
 
جوش و جوشکاری
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?