توسعه و پیشرفت اقتصادي کشور بطور جدي به صنعت برق وابسته است ، لذا توجه به صنعت برق به عنوان یکی از خدمات زیربنائی کشور داراي اهمیت ویژه می باشد. آمارهاي جهانی نشان میدهند که تقاضا براي استفاده از انرژي الکتریکی رو به افزایش است. در همین حال سهم تولید برق توسط پتانسیلهای هیدروالکتریکی نیز در سالهاي گذشته داراي رشد قابل توجه بوده و توسعه این نیروگاهها نیز از اهداف جهانی تولید انرژي می باشد . این اصل در خصوص کشور ایران نیز صادق می باشد. در حال حاضر با افزایش قیمت جهانی نفت و شرایط کنونی منطقه خاورمیانه اهمیت استفاده از انرژي هیدروالکتریک به عنوان انرژي پایدار و پاك بیشتر شده است
در پیوست اطلاعات تکمیلی آمده است
تخمین هزینه مصرف انرژی
 
تخمین هزینه ساخت و نصب پمپ
 
افت فشار در طراحی پایه
 
مصرف مجدد سیالات
 
توربین پلتون
 
قاشقک یک توربین
 
انرژي برق آبی
 
نیروگاه
 
کاویتاسیون
 
سرعت دورانی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?