در این پروژه به بررسی بدنه هواپیما پرداخته شده است. مباحث علمی بسیار خوب و کامل می باشد. این پروژه برای سمینارهای درسی و همچنین پروژه های کسر خدمت مناسب می باشد.
-
هواپیما
 
بدنه هواپیما
 
پروژه بدنه هواپیما
 
فرسودگی بدنه هواپیما
 
متریال هواپیما
 
اجزای هواپیما
 
ارزیابی ساختار هواپیما
 
Vepub Can't show file

667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?