از آنجا كه يكي از مقولات سنجش كارآمدي نظام اداري،ميزان رضايت مندي مردم از خدمات ارائه شده توسط سازمانهاي دولتي مي باشد و تمايل به ارائه خدمات،با كيفيت بالا نقش مهمي در صنايع خدماتي ايفا مي نمايد بنابراين كيفيت خدمات براي بقاء و سودآوري سازمان امري حياتي در اغلب صنايع خدماتي به شمار مي روند. تحقيق پيش رو با استفاده از مدل سروكوال به منظور سنجش ميزان رضايت مشتريان سازمان ثبت احوال استان تهران از خدمات ارائه شده توسط اين سازمان و با هدف شناسايي شكاف هاي موجود ميان ادراكات و انتظارات مشتريان جهت ارتقاء كيفيت خدمات صورت گرفته است.
در پیوست اطلاعات تکمیلی آمده است
ارباب رجوع
 
مشتري محور
 
زنجيره ي ارزش مديريت
 
CRM
 
مدل كانو
 
شاخص ملي
 
EFQM
 
مدلCAF
 
ايزو 9000
 
امتياز متوازن
 
سازمان ثبت احوال
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?