در صنعت آلیاژهای متنوعی جهت کاربردهای مختلف استفاده می‌شوند که در این میان فولادها به دلیل داشتن خواص مکانیکی و فیزیکی تحت شرایط خاص اهمیت یافته اند. در میان فولادها، فولادهایزنگ‌نزنبه دلیل خواص منحصر به فرد مقاومت در مقابل خوردگی و اکسیداسیون اهمیت زیادی دارند. زیرا یکی از بزرگترین معضلات کاربرد فولاد در صنعت، خوردگی است و در بسیاری از حالات جایگزین مناسب برای آنهانمی‌توان یافت.
در پیوست اطلاعات تکمیلی آمده است
فولاد
 
زنگ نزن ،
 
فريت
 
آستنيت
 
مارتنزيت
 
پيش گرمايي
 
كاربيد‌ها
 
كاربيدزا‌ها
 
آستنيت‌زا
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?