این پروژه به عنوان سمینار درسی درس انجماد پیشرفته انجام گردیده است. ارائه مطالب به صورت خلاصه و مفید و همچنین به روز بودن اطلاعات از مزیت های این سمینار می باشد. 
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد در دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گردیده است.
تاثیر اولتراسونیک بر انجماد
 
انجماد
 
پروژه انجماد
 
آلیاژهای منیزیم
 
انجماد ریختگی آلیاژهای منیزیم
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?