در این پروژه به انجماد جهت دار آلومینیوم - مس پرداخته شده است. مباحث زیر در این پروژه بحث گردیده است:1- معرفی آلیاژ های آلومینیوم - مس2- مدل های تئوریکی برای توصیف پارامترهای انجمادی3- نحوه محاسبه پارامترهای ریزساختاری4- فصل مشترک انجماد5- روش انجام آزمایش یافتن ارتباط بین پارامترهای ریزساختاری و انجمادی6-روش انجام آزمایش یافتن ارتباط بین پارامترهای انجمادی و فاصله بازوهای دندریت ثالثیه7- روش انجام آزمایش تاثیر اعمال جریان الکتریکی بر پایداری فصل مشترک8- نتایج و بحث9- اثر متغیرهای انجمادی بر فاصله بازوهای دندریتی10- بررسی نمودارهای لاندا تری و اثر ترکیب شیمیایی بر روی آن
..
انجماد
 
مس آلومینیوم
 
انجماد آلیاژ مس آلومینیوم
 
دندریتی
 
پروژه بررسی ساختار انجمادی آلیاژهای مس آلومینیوم
 
مس
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?