این پروژه در 44 صفحه ارائه گردیده است که سرفصل های بررسی شده در ادامه آورده می شود. کامل بودن و کیفیت بالای مطالب علمی بیان شده این پروژه را برای ارائه سمینارهای درسی و همچنین به عنوان ارائه مروری برمنابع پروژه های مرتبط مناسب کرده است. سرفصل های زیر در این سمینار مورد بررسی قرار گرفته است:1- مطالعه تجربی روی انتقال حرارت در قطعات ریختگی آلومینیوم در طی سرد کردن2- تعیین ضریب انتقال حرارت براساس ناحیه3- تاثیر جهت سرد کردن و سطوح ریختگی4- اثر تلاطم آب روی ضریب انتقال حرارت5- اثر دسته بندی سطح روی محاسبات ضریب انتقال حرارت6- میکروساختار7- رفتارخوردگی انتقال حرارت آلیاژهای ریختگی آلومینیوم8- اثر خروج حرارت روی خوردگی9- هجوم حفره ها در سلول ریختگی انتقال حرارت10-  اثر میکروساختار روی خوردگی11- انتقال حرارت آلیاژ ریختگی آلومینیوم تحت شرایط بهسازی شده12- اندازه گیری انتقال حرارت در فوم فلزاتی که در معرض فلاکس حرارتی هستند13- مدل انتقال حرارت اقتباس شده
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد به عنوان سمینار درس انجماد پیشرفته انجام شده است.
پروژه انتقال حرارت در آلیاژهای ریختگی آلومینیوم
 
انتقال حرارت
 
آلیاژهای ریختگی آلومینیوم
 
آلومینیوم
 
بررسی ضریب انتقال حرارت
 
پروژه مهندسی مواد
 
بررسی ریزساختار آلیاژهای ریختگی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?