در این تحقیق به بیان فرآیند ریخته گری کوبشی  آلیاژهای آلومینیوم به طور کامل پرداخته شده است. از این سمینار می توان برای ارائه های کلاس و یا مروری بر منابع پروژه های مرتبط استفاده کرد. مباحث مطرح شده به صورت زیر می باشد:1- مزایای روش ریخته گری کوبشی2-بررسی عیوب ممکن در این روش3- روش فرآیند4- دستگاه ها5- برررسی متغیرها6- بررسی ریزساختار7- تاثیر فشار اعمالی بر روی مذاب8- ضریب انتقال حرارت 9- نمودارهای سرد شدن10- حفرات گازی و انقباضی11- تاثیر اعمال فشار بر خواص مکانیکی
..
ریخته گری کوبشی
 
بررسی ریزساختار در ریخته گری کوبشی
 
ریخته گری کوبشی آلیاژهای آلومینیوم
 
پروژه ریخته گری کوبشی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?