با توجه به کیفیت علمی مطالب ارائه شده در این پروژه می توان آن را برای سمینار درس انجماد و یا به عنوان مروری برمنابع پروژه های مرتبط به کار گرفت. خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این پروژه به صورت زیر می باشد:1- ساختمان میکروسکوپ 3D-AP و نحوه عملکرد2- نحوه محاسبه نسبت جرم به بار3- آماده سازی نمونه مناسب برای آنالیز 3D-AP 4- محدودیت های آنالیز5- ارائه مثال های مختلف بررسی ساختاری با استفاده از تکنیک 3D-AP 6- بررسی آلیاژ Al-Si بهسازی شده با تکنیک 3D-AP
این پروژه در دانشگاه علم و صنعت ایران به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد انجام گرفته است.
Al-Si
 
بررسی ساختار Al-Si
 
3D-AP
 
بررسی انجماد آلیاژهای آلومینیوم سیلیسیوم
 
بررسی ساختاری با استفادهاز تکنیک 3D-AP
 
پروژه مهندسی مواد
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?