این پروژه در 48 صفحه گردآوری گردیده است. اگر چه کیفیت مطالب علمی بیان شده خوب می باشد ولی ترکیب نگارشی متن از کیفیت خوبی برخوردار نمی باشد لذا در صورت لزوم word سمینار مربوط در اختیار دانشجویان گرامی برای تصحیح قرارداده می شود. خلاصه ای از مباحث ارائه شده به صورت زیر می باشد:فولادهای زنگ نزن آستنیتیمعرفی و خصوصیاتمحدوده ترکیب شیمیاییانواع گریدهای فولادهایزنگ نزن آستنیتی 
انجماد فولاد زنگ نزن آستنیتیحالتهای انجماد ریزساختار جدایش عناصرآلیاژیترکهای انجمادی
ایجاد ساختار نانو در فولاد زنگ نزن آستنیتی به روش ترمومکانیکی
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد انجام گردیده است.
سمینار بررسی انجماد و ساختار نانو در فولادهای زنگ نزن آستنیتی
 
ساختار نانو در فولادهای زنگ نزن
 
سمینار بررسی ساختار نانو
 
پروژه های مهندسی مواد
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?