این پروژه به بررسی انجماد کامپوزیت های ریختگی با زمینه آلومینیوم می پردازد که با توجه به اهمیت انجماد در کامپوزیت های ریختگی زمینه آلومینیومی عوامل موثر بر انجماد بررسی شده است. این پروژه از سطح علمی خوبی برخوردار بوده که به منظور ارائه در سمینارهای کلاسی و همچنین مروری بر منابع پروژه های مرتبط مناسب می باشد. سرفصل مباحث مطرح شده در زیر آورده شده است:1- نرخ انجماد2- تاثیر مقدار فاز ثانویه3- تاثیر جنس دیواره قالب4- تر شوندگی و شکاف فصل مشترک5- نیروهای وارد بر ذرات
..
کامپوزیت های ریختگی
 
کامپوزیت های ریختگی با زمینه آلومینیوم
 
پروژه ریختگی با زمینه آلومینیومی
 
ریخته گری آلومینیوم
 
پروژه مهندسی مواد
 
انجماد آلومینیوم
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?