در این پروژه به بررسی تاثیر ارتعاش بر روی خواص مکانیکی و رفتار انجمادی نمونه های ریختگی پرداخته شده است.  تاثیرات اصلی ارتعاش شامل بهبود جوانه زنی و در نتیجه کاهش اندازه دانه ریختگی، کاهش تخلخل های انقباضی در نتیجه بهبود تغذیه فلز و تولید یک ساختار همگن می باشد. در این پروژه توانایی ارتعاش مکانیکی در تولید محلول نیمه جامد با ساختار تیگزوتروپیک آلیاژ A356 مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر فرکانس و زمان ارتعاش نیز بر روی اندازه دانه و شکل فازآلفا و میزان بازیابی دانه ها مورد مطالعه قرار گرفته است.چکیده بیان شده که برگرفته از متن اصلی پروژه می باشد نشان می دهد که این پروژه از بار علمی خوبی برخوردار است لذا برای ارائه های کلاسی، سمینارها و مرووری برمنابع پروژه های مرتبط بسیار مناسب می باشد.
-
ریخته گری
 
تاثیر ارتعاش بر روی خواص مکانیکی
 
آلیاژ A356
 
تاثیر فرکانس و زمان ارتعاش در ریخته گری
 
پروژه بررسی تاثیر ارتعاش بر ساختار ریختگی
 
اثر ارتعاش بر جوانه زنی
 
مذاب
 
انجماد
 
ساختار ریختگی مواد
 
ریز دانه کردن ساختار ریختگی
 
ریزدانه
 
آلومینیوم سیلیسیم
 
ریزساختار آلومینیوم
 
بهبود خواص آلومینیوم سیلیسیم
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?