این تحقیق که در قالب پایان نامه کارشناسی انجام گرفته است به بررسی تاثیرعوامل حقوقی مرتبط با پیشگیری از سرقت منزل می پردازد. این پروژه در قالب ورد و به صورت کامل آپلود گردیده است. با توجه به کامل بودن این مطالب می توان از آن در پروژه های مشابه استفاده کرد.
فصل اول :كليات تحقيق مقدمه.......................................................................................................2 طرح مساله................................................................................................3 اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................4 اهداف پژوهش............................................................................................5 كاربرد هاي تحقيق.......................................................................................6 سؤالات پژوهش..........................................................................................7 فرضيات تحقيق...........................................................................................7 انگيزه پژوهش............................................................................................8 فصل دوم:مباني پژوهش بخش اول مقدمه.....................................................................................................11 پيشينه تحقيق............................................................................................11 1-تحقيقات داخلي...............................................................................12 2-تحقيقات خارجي.............................................................................13 پژوهش هاي مرتبط با سرقت.......................................................................14 پژوهش هاي مرتبط با عوامل مؤثر در سرقت منزل...........................................15 بخش دوم مقدمه......................................................................................................15 پيشينه ي نظري.........................................................................................16 تعريف و مفهوم جرم...................................................................................16 تعرف حقوقي جرم......................................................................................16 پيشگيري از وقوع جرم...............................................................................16 1-تعريف لغوي پيشگيري...................................................................16 2- تعريف پيشگيري..........................................................................17 3-پيشگيري از ديد گاه حقوق جزا.........................................................17 4-تعريف علمي پيشگيري...................................................................18 5-تعريف عام پيشگيري.....................................................................18 تاريخچه ي پيشگيري از جرم در جهان...........................................................18 تاريخچه ي پيشگيري از جرم درايران............................................................20 پيشگيري در قوانين جمهوري اسلامي ايران.....................................................23 1-قانون مجازات اسلامي.................................................................23 2-قانون اساسي..............................................................................29 3-قوانين عادي..............................................................................30 پيشگيري وضعي......................................................................................33 1-تاريخچه ي پيشگيري وضعي در آموزه هاي اسلام..................................33 2-تاريخچه ي پيشگيري وضعي درغرب..................................................35 سرقت.....................................................................................................37 1-تاريخچه ي جرم سرقت....................................................................37 2-تعريف سرقت................................................................................37 3-راههاي ثبوت سرقت........................................................................38 4-علل وعوامل سرقت..........................................................................39 انواع سرقت.............................................................................................39 سرقت موجب حد......................................................................................40 سرقت از ديدگاه قرآن كريم..........................................................................41 انواع سرقت از نظر ناجا.............................................................................41 تعريف حقوقي سرقت.................................................................................42 حقوق تطبيقي...........................................................................................44 تقسيم بندي سرقت......................................................................................46 ويژگي هاي كلي سرقت..............................................................................48 بخش سوم چارچوب نظري تحقيق...............................................................................54 مدل نظري تحقيق......................................................................................56 فصل سوم:روش شناسي تحقيق مقدمه.....................................................................................................58 تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم....................................................................58 روش تحقيق.............................................................................................59 روش و ابزار گردآوري اطلاعات..................................................................60 1-جمع آوري از طريق مشاهده.............................................................61 2-جمع آوري از طريق اسناد.................................................................61 فصل چهارم:يافته هاي پژوهش سرقت ساده(ماده 661)...............................................................................63 ربودن مال غير(ماده665)...........................................................................64 جرايم مرتبط با سرقت................................................................................67 مداخله در اموال مسروقه.............................................................................67 تكرار سرقت............................................................................................77 تعدد سرقت..............................................................................................81 معاونت در سرقت.....................................................................................81 شروع به سرقت........................................................................................82 تفسير ماده به ماده قصل 21در بحث سرقت و ربودن مال غير..............................85 مقايسه ماده 67وبند6 ماده 656....................................................................91 فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات خلاصه تحقيق........................................................................................101 نتليج حاصل ازپژوهش هاي مرتبط با عنوان تحقيق..........................................101 نتيجه گيري...........................................................................................102 پيشنهادات.............................................................................................103 1-راهكارهاي اصلاحي..................................................................103 2-راهكارهاي تاسيسي....................................................................105 3-تحقيقات تكميلي..........................................................................105 4-ساير پيشنهادات..........................................................................105 ساير موضوعات براي پژوهش عاي بعدي.....................................................106 محدوديت هاي تحقيق...............................................................................107 فهرست منابع....................................................................................108
برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه کنید.
پروژه نظامی
 
سرقت منزل
 
پیشگیری از سرقت منزل
 
پروژه پیشگیری از سرقت منزل
 
عوامل حقوقی مرتبط با پیشگیری از سرقت منزل
 
پيشگيري از ديد گاه حقوق جزا
 
قانون مجازات اسلامي
 
سرقت
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?