این پروژه در 75 صفحه گرداوری گردیده است. با توجه به کیفیت بالای مطالب، این پروژه را می توان برای شروع تحقیقات در این زمینه و همچنین استفاده به عنوان مروری بر تحقیقات انجام شده در پروژه های مرتبط  و یا سمینار استفاده کرد. پارامترهای مهم فرآیند در این پروژه مورد بحث قرار گرفته است که در زیر به طور خلاصه به تعدادی از آن ها اشاره می شود:1- بررسی رفتار انجماد آلیاژهایNd-Fe-B در فوق تبریدهای مختلف2- بررسي رفتار انجماد و پديدهrecalescence3- بررسي ريز ساختار در فوق تبريدهاي مختلف4- شكل گيري موضعيFe در حين انجماد5- جوانه زني رقابتي در مذاب هاي فوق تبريد شده5-معرفي دو روشmelt – spinning و ريخته گري قالب فلزي6- تاثير عناصر ميكرو آلياژي بر رفتار انجماد كامپوزيتهايFe-Nd-B7- تاثير افزودن كربن روي ميكروساختار و خواص مغناطيسي8- تاثير افزودنTi بروي سرعت تشكيل فاز ها در حين انجماد9-تاثير افزايشTi روي خواص مغناطيسي10- اثرميكرو آلياژcr , zr ,cu روي رفتار كريستاليزاسيون11- رفتار كريستاليزاسيون و انجماد نانو كامپوزيتهاي مغناطيس دائم پايهFe3B/Nd2Fe14B12-  انجماد سريع Nd4Fe77.5B18/513- رفتار كريستاليزاسيونNd4/5Fe77B18/5 و آلياژهاي مرتبط14- مغناطيسهاي دائم نانو كامپوزيت هاي پيشرفته پايهNd-Dy-Fe-B-Cr-Co-Cu-Nb15- توليد نانو كامپوزيتهاي مغناطيس دائمFe3B/Nd2Fe14B16- محدوده سرعت سرد كردن بحراني براي فازهاي مختلف
این پروژه در دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گردیده است.
بررسی تاثیر عوامل مختلف در آلیاژهای پایه Nd-Fe-B
 
انجماد آلیاژهای Nd-Fe-B
 
بررسی ریزساختار در شرایط فوق تبرید
 
Nd-Fe-B
 
پروژه تحقیقاتی انجماد و ریزساختار
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?