این تحقیق به عنوان پروژه درس روش تحقیق در هنر های تجسمی انجام گردیده است. این تحقیق کامل و مناسب برای انواع پروژه های مرتبط می باشد. در ادامه چکیده این تحقیق آورده شده است.
چکیده در زمانه ی معاصر با وجود آزادی هایی که برای هنرمند در جهت انتخاب مدیا وجود دارد رفتن به درون مرز و گونه های هنری دیگر نباید چندان موجب سرزنش باشد.با همه ی اینها نوشتار حاضر تلاش دارد تا برخی تفاوت های میان مرز های نقاشی و تصویر سازی را از رهگذر تحلیل برخی تعاریف نشان دهد.برخی تعاریف تا کنون در باب این دو عر صه مطرح شده اند که چندان هم کارا نیستند.سفارشی بودن ،روایت گر بودن،وابسته به متن بودن و...بیشتر به دلیل آسان یابی شان است که مشروعیت و اعتبار یافته اند.آنچه در این میان مهم است بر گذشتن از این تعاریف و یافتن روش هایی دیگر است. از جهتی توجه به فرم های اجرایی این دو عرصه مفید است. از سویی دیگر تحلیل برخی کارکرد های متفاوت ذهن در مقابل تصویر و کلام ،مقایسه ی آنها با یکدیگر و در نهایت تعمیم شان به جهان نقاشی و تصویر سازی می تواند کارگشا باشد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
تصویر سازی
 
هنر های تجسمی
 
مرز های نقاشی
 
نقاشی معاصر
 
پروژه نقاشی
 
تحقیقی در مورد نقاشی
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?