تحقيق حاضر با هدف بررسي را بطه مهارت سازماني مديريت زمان و استرس شغلي مديران مدارس راهنمايي و متوسطه شهر دورود در سال تحصيلي 88- 1378 انجام شده است . بدين منظور براي بررسي متغيرمهارت سازماني مديريت زمان شش مولفه هدفگذاري ، اولویت بندي اهداف و فعاليتها ، برنامه ريزي عملياتي ، تفويض اختيار، مديريت ارتباطات و مديريت جلسات مورد توجه قرار گرفته است . روش تحقيق به كار رفته در اين پژوهش ، توصيفي از نوع همبستگي مي باشد . جامعه آماري شامل 98 مدير از كليه مدارس راهنمايي و متوسطه شهر دورود است كه به علت محدودبودن جامعه آماری نمونه گیری، بصورت سرشماري انجام گرفت . ابزارگردآوري داده ها در اين پژوهش ، پرسشنامه مهارت سازماني مديريت زمان (کرمی مقدم) با 39 سوال و پرسشنامه استرس شغلي (کشاورز) با 24 سوال كه هر دو ابزار ، بر اساس مقياس 5 درجه اي ليكرت طراحي گرديده است. روايي اين پرسشنامه ها با استفاده از روايي محتوا تعيين گرديد و پايايي پرسشنامه ها با استفاده از برآرود ضريب آلفاي كرو نباخ توسط نرم افزارspss محاسبه شده که ضريب آلفاي كرو نباخ برای پرسشنامه مهارت سازماني مديريت زمان برابربا 88/0و برای پرسشنامه استرس شغلي برابر با 86/0 به دست آمده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها ، علاوه بر استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي ، از روش هاي آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي پيرسون ، آزمونt مستقل ، تحليل واريانس يك عاملي، آزمون کروسکال والیس و تحليل رگرسيون چند گانه استفاده شده است.
در پیوست اطلاعات تکمیلی آمده است
مهارت سازماني مديريت زمان
 
استرس شغلي
 
مديران
 
مقطع راهنمایی و متوسطه.
 
رگرسیون
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?