در این پروژه به بررسی ساختار انجمادی سوپر آلیاژهای پایه نیکل پرداخته شده است. در این پروژه از جدیدترین مقالات روز استفاده گردیده است. با توجه به کیفیت بالای مطالب علمی مطرح شده در این پروژه می توان از آن در سمینارهای مشابه نیز استفاده کرد. خلاصه ای از مطالب بیان شده در زیر آورده می شود:1- تقسیم بندی سوپرآلیاژها و شناخت سوپر آلیاژهای پایه نیکل2- بررسی انجماد در سوپر آلیازها3- انجماد تعادلی4- مدل انجماد شیل - گولیور5- اصل انجماد دندریتی6- انتقال سطح مشترک از دندریتی به صفحه ای7- ساختار انجماد دندریتی8- ساختار انجمادی سوپر آلیاژ پایه نیکل

..
سوپر آلیاژ
 
بررسی انجماد سوپرآلیاژ
 
سوپرآلیاژ پایه نیکل
 
پروژه سوپرآلیاژ
 
مهندسی مواد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?