در این پروژه سیالیت مذاب به بررسی انجماد و سیالیت مذاب آلیاژهای ریختیگی آلومینیوم پرداخته شده است. این پروژه به عنوان پروژه درس انجماد پیشرفته گرفته است. مباحث علمی به طور کامل مورد بحث قرار گرفته لذا می توان از این پروژه در سمینارهای کلاسی و یا مروری بر منابع پروژه های مرتبط استفاده کرد. همچنین قابل ذکر است که در این پروژه از جدیدترین مقالات معتبر استفاده شده است. سر فصل مطالب در زیر آورده شده است:1- تاریخچه و کاربرد2- ریخته گری و سیالیت آلومینیوم3- مکانیزم انجماد4- تاثیر عوامل متالورژیکی بر سیالیت5-اثر ترکیب شیمیایی بر دامنه انجماد6- اثر ترکیب شیمیایی بر روی الگوی انجمادی و سیالیت7-فوق ذوب مذاب8- ویسکوزیته9-کشش سطحی و فیلم اکسیدی10- تمیزی مذاب11- خصوصیات قالب12- سیالیت کامپوزیت ها 13- بررسی پارامترهای مختلف فاز ثانویه
-
آلیاژهای آلومینیوم
 
کامپوزیت های زمینه آلومینیوم
 
بررسی ساختار آلومینیوم
 
پروژه بررسی سیالیت مذاب آلیاژهای ریختگی
 
پروژه بررسی مکانیزم انجماد
 
پروژه بررسی مکانیزم انجماد
 
اثر ترکیب شیمیایی بر روی ریزساختار
 
پروژه انجماد آلومینیوم
 
الومینیوم
 
ریزساختار
 
ذوب
 
انجماد
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?