جزوه درس بررسی سیستم هایقدرت دانشگاه علم و صنعت در .دوفایل مجزا آماده و قابل دانلود میباشد   
سید محمد شهرتاش استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران دارای سوابق تحقیقاتی و اجرایی گشترده در زمینه مهندسی برق میباشد.  
مهندسی برق
 
دانشگاه علم و صنعت
 
دکتر شهرتاش
 
بررسی سیستم های قدرت
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?