این پروژه در51 صفحه انجام گردیده است که از کیفیت بالایی از جنبه علمی و نگارشی برخوردار می باشد. این سمینار در 7 فصل گرداوری شده است که اعم مباحث بررسی شده به صورت زیر می باشد، قابل ذکر است که این سمینار بسیار مناسب برای سمینارهای کلاسی و مروری برمنابع پروژه های مربوطه می باشد.فصل 1: مقدمهفصل2: ریخته گری حالت نیمه جامدفصل3: انواع روش های تولید مخلوط نیمه جامدفصل4: فرآیند SIMAفصل5: تغییر وضع دندریت های نیمه جامدفصل6: مکانیزم شکسته شدن دندریت هافصل7: بررسی های انجام شده بر روی آلیاژهای Al-Si
این پروژه به عنوان سمینار درس انجماد پیشرفته انجام گردیده است.
بررسی عوامل موثر بر ساختار آلیاژهای آلومینیوم سیلیسیوم
 
بررسی عوامل موثر بر ساختار آلیاژهای Al-Si تولید شده به روش SIMA
 
سمینار SIMA
 
پروژه بررسی ساختار آلیاژ آلومینیوم سیلیسیوم تولید شده به روش SIMA
 
Al-Si
 
پروژه مهندسی مواد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?