در این نوشتار تغییرات بافتی، یونی و هورمونی مؤثر در تنظیم فشار اسمزی ماهیان استخوانی و غضروفی بررسی شده است. تنظیم فـشار اسمزی فـرآیندی است که طی آن ماهیان غلظت املاح و آب بدنشان را در برابر تغییرات آن در محیط پیرامونی ثابت نـگه می دارند. این فرآیند با تغییراتی در شاخـص های فیزیولوژیک مؤثر در تنظیم فـشار اسمزی (تغیرلت بافتی، هورمونی، یونی و ...)همراه است و هـمانطـور که ذکر شد تاکید این نـوشتار بر بـررسی تغـیرات بـرخی از این شاخص های فیزیولوژیک در ماهیان استخوانی و غضروفی است.
در ادامه پیوست توضیحات کامل آمده است
تنظیم فشار اسمزی
 
تغییرات بافتی
 
آبشش
 
ماهیان غضروفی
 
مکانیسم جذب
 
تغییرات هورمونی
 
کورتیزول
 
پرولاکتین
 
هورمون رشد
 
دستگاه گوارش
 

644776
Pages
6133
Academic Notes
3274
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?