چکیده این پروژه به صورت زیر می باشد تحقیق وپژوهش موضوع پایان نامه تصویر سازی در معرفی بررسی فرم در طراحی جواهرات است. برای این منظور ابتدا از تاریخچه جواهرات ایران قبل از اسلام و بعد ایران پس از اسلام و تاریخچه طراحی جواهرات و ابزار ساخت و با توجه به اینکه از دوران باستان فرم ها ورنگها و نقوش گرافیکی وجود داشته است. تاریخچه پیدایش رنگ در ایران و در اسلام و تاثیر روانشناسی رنگ و روانشناختی معنی و مفهوم فرم ها و ارتباط آن با رنگ در طراحی جواهرات و سنگ ها و کانی ها در جواهر سازی آن را نیز مورد بررسی قرار گرفته و برای اینکه بتوانیم طراحی خوب و کاملی داشته باشیم حتما باید در مورد آن اطلاعاتی داشته باشیم و سنگ ها را مورد تحقیق قرارگرفتن دهیم برای کامل کردن این پژوهش با پیشکسوتان و هنرمندان صنعت طلا و جواهر در عصر امروز تحقیق شده و مورد بررسی قرار گرفته و از جمله کتب های طراحی جواهرات و نشریات و مقالات علمی سنگهای قیمتی بررسی شده است.
-
تاریخچه جواهرات
 
طراحی جواهر
 
فرم در طراحی جواهر
 
طراحی جواهر با کامپیوتر
 
پروژه طراحی جواهر
 
شکل جواهرات تاریخی
 
طلا
 
سکه های قدیم
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?