در حین انجماد شمش ها ساختار نهایی در شمش نتیجه رقابت میان رشد ستونی و دانه های هم محور است. در این پروژه به بررسی تبدیل ساختار ستونی به هم محور پرداخته شده است. این پروژه منحصر به فرد بوده و در جای دیگری ارائه نشده است لذا می توان از این پروژه به عنوان سمینارهای کلاسی و مروری برمنابع پروژه های مرتبط استفاده کرد. سرفصل مطالب بیان شده به صورت زیر می باشد:
سر فصل:1- بررسی مناطق مختلف تشکیل شده در حین ریخته گری2- چگونگی حرکت گرما3- بررسی انواع فصل مشترک ها4- ناپایداری حرارتی و ناپایداری محلولی5- مکانیزم تشکیل منطقه هم محور6- مادون انجماد ترکیبی7- مکانیزم بینگ بنگ8- رشد دانه های هم محور9- اثر پارامترهای ریخته گری10- اثر جوانه زا بر CET11- مادون انجماد12- نرخ سرمایش13- علت تشکیل ساختار هم محور د مرکز شمش
-
ریخته گری
 
بررسی ریزساختار
 
ساختار هم محور
 
ساختار ستونی
 
پروژه بررسی ساختار هم محور در ریخته گری شمش
 
پروژه بررسی ساختار ستونی در ریخته گری شمش ها
 
مکانیزم بینگ بنگ
 
پروژه بررسی فصل مشترک انجماد در حین ریخته گری
 
مکانیزم مادون انجماد ترکیبی
 
سمینار ریخته گری
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?