با توجه به جهاني شدن اقتصاد و ظهور و بروز مدرنيسم، ساختارهاي اقتصادي بين المللي با تغييرات اساسي و بنياديني روبرو شده است. پس از جنگ جهاني دوم، سازمان هاي بين المللي يكي پس از ديگري پا به عرضه وجود گذاشتند. يكي از اين سازمانها، سازمان تجارت جهاني است كه عضويت در آن يكي از اهداف استراتژيك همه كشورهاي غير عضو همچون ايران است. از طرفي رقابت هاي بين المللي، سازمان ها را مجبور كرده است تا به منظور رقابت در بازار جهاني، به توليد در كلاس جهاني دست يابند كه از مباحث جديد در حوزه مديريت به حساب مي آيد.به نظر مي رسيد كه كيفيت و مديريت زنجيره تامين از جمله عوامل تاثير گذار در دستيابي به توليد در كلاس جهاني باشند. از اين رو هدف از اين تحقيق، تاكيد بر شناسايي شاخصه ها و عوامل تاثير گذار بر دستيابي به توليد در كلاس جهاني در دو حوزه كيفيت و مديريت زنجيره تامين و همچنين رتبه بندي آنها است. براي اين كار داده هاي تحقيق از طريق يك پرسشنامه 70 سؤالي از يك نمونه 82 نفري از مديرانبخش توليد و كنترل كيفيت خط توليد سمند در شركت ايران خودرو جمع آوري شده است. براي آزمون كردن فرضيه ها از آزمون ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن و به منظور رتبه بندي متغير هاي تاثير گذار در دستيابي به توليد در كلاس جهاني در دو حوزه كيفيت و مديريت زنجيره تامين از آزمون فريدمن استفاده شده است. همچنين به منظور تحليل داده ها از نرم افزار اس پي اس اس استفاده شد. نتايج تحليل داده ها مبين اين است كه متغيرهاي مستقل تحقيق با متغير وابسته همبستگي بالايي دارند و از ميان آنها كيفيت جذاب بيشترين تاثير را در دستيابي به توليد در كلاس جهاني دارد.
در پیوست اطلاعات تکمیلی آمده است
توليد در كلاس جهاني
 
كيفيت
 
مديريت زنجيره تامين
 
مديريت توليد
 
مديريت تامين
 
مديريت توزيع
 
Vepub Can't show file

667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?