این پروژه به بررسی تعمیر و نگهداری کمپرسورهای اسکرو تزریق روغنی می پردازد. پروژه در فرمت ورد آپلود گردیده است لذا می توان از آن به عنوان سمینارهای کلاسی استفاده نمود. امید است این پروژه مفید واقع گردد.فهرست مطالب1- مقدمه.6 2- توصیه های ایمنی..7 نکات ایمنی:8 3- معرفی اجزاء و قطعات کمپرسور9 4- نحوه عملکرد و کارکرد کمپرسور10 4-1- قسمت ورودي و مکش هوا10 4-2- قسمت متراکم کننده هوا (ایرند)11 4-3- مخزن جداکننده روغن از هوا (سپراتور)13 4-4- قسمت خنک کننده روغن و هوا (رادیاتور)14 4-5- سیستم کنترلر دیجیتال..14 4-5-1- زیر بار (Loading)15 4-5-2- بی باری (Unloading)15 4-5-3- قابلیتهاي سیستم کنترلر دیجیتال..16 4-5-4- فرامین و نحوه عملکرد سیستم کنترلر.17 5- راه اندازي کمپرسور20 5-1- نصب مکانیکی کمپرسور20 5-2- کنترلهاي پیش از روشن کردن دستگاه21 5-2-1- کنترل سطح و نوع روغن مورد استفاده21 5-2-2- کنترل جهت گردش ایرند.21 5-2-3- کنترل دمای هوای محیط.22 5-3- روش روشن کردن کمپرسور22 6- نگهداري و تعمیرات کمپرسور22 6-1- فیلتر هوا23 6-2- فیلتر روغن..24 3- رادیاتور:25 الف :مدل هوا خنک....25 ب:مدل آب خنک (مبدل)25 تست نهایی کمپرسور26
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مکانیک به عنوان پروژه کلاسی انجام گردیده است.
کمپرسور
 
پروژه تعمیر و نگهداری کمپرسورها
 
عملکرد کمپرسورها
 
معرفی اجزاء و قطعات کمپرسور
 
Vepub Can't show file

667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?