جزوه دست نویس و اسکن شده درس بنا های آبی در 6 فایل جداگانه آماده دانلود است 
دکتر مظفری  عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران میباشند
بنا های آبی
 
مهندسی عمران
 
مهندسی آب
 
دکتر مظفری
 
دانشگاه تهران
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?