در قرن نوزدهم در اروپا با رشد صنعت و فن آوری های جدید عرصه برای نشان دادن هنری به اسم گرافیک باز شد. در اواخر این قرن (سه دهه ی آخر) بر اساس تحولات تصویرگری و پیوند نزدیکی که بین هنر نقاشی و چاپ برقرار شده بود یک چیز تازه ای به نام «پوستر»، «آفیش» با «پلاکات» به وجود آمد. سرچشمه های پوستر را هم چون مصور سازی در گذشته های دور می توان جست و جو کرد. به معنایی نقش های برجسته ی آشوری ایرانی و رومی نوعی پوستر بودند. چون در شکل آن ها رویدادهایی را نشان می داندند که در واقع تبلیغی برای دستگاه حاکمه بود به علاوه در مصر و روم باستان ساختن آگهی های همگانی یا اعلامیه های دیواری معمول بوده است. در این تحقیق تاریخچه پوستر تشریح شده است.
-
پوستر
 
تاریخچه پوستر
 
آفیش
 
پلاکات
 
تاریخچه پوستر در ایران
 
Vepub Can't show file

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?