در این تحقیق تثبیت و آبشویی ماده حفاظتی کرومات مس اسیدی (ACC) بر روی چوب گونه توسکا قشلاقی در دو حالت با مواد استخراجی و عاری از مواد استخراجی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه­های چوب سالم با ابعاد 6 × 2 × 2 سانتی­متر تهیه شدند و عاری کردن از مواد استخراجی بر طبق آیین­نامه TAPPI-T204-om88 وTAPPI-T207-om88 انجام شد. اشباع نمونه­های آزمایشی با ماده حفاظتی کرومات مس اسیدی به روش سلول­­پر (بتل) با غلظت 2 درصد انجام شد. سپس نمونه­ها برای اعمال زمان­های تثبیت (صفر روز، 6 روز، 12 روز، 18 روز و 24روز) به انکوباتور با دمای 25 درجه سانتی­گراد و رطوبت 75 درصد منتقل شدند. به منظور اندازه­گیری درصد تثبیت توسط ماشین پرس هیدرولیکی با فشار 69مگاپاسکال عصاره­گیری به عمل آمد. تعیین مقدار غلظت کروم شش­ ظرفیتی تثبیت نشده موجود در محلول عصاره­ها با روش دی فنیل کربازید و دستگاه اسپکتوفتومتر تعیین و مقدار عناصر مس و کروم­کلی تثبیت نشده توسط دستگاه جذب اتمیک انجام شد. نتایج نشان داد که با گذشت زمان غلظت اجزای حفاظتی کاهش می یابد و با کاهش غلظت ماده حفاظتی درصد تثبیت افزایش می یابد. مواد استخراجی تأثیر مستقیم و در تثبیت ماده حفاظتی کرومات مس اسیدی دارد به طوری که در نمونه­های با مواد استخراجی، تثبیت 66/99 درصد مشاهده شد و با استخراج مواد استخراجی درصد تثبیت کاهش یافت. همچنین ماده استخراجی محلول در آب در تثبیت ماده حفاظتی اثرات مطلوب و معنی­داری داشته است. کمترین مقدار مس و کروم­کلی در نمک های حفاظتی عصاره­گیری شده از نمونه­های با مواد استخراجی مشاهده شد که مبین بر تثبیت بهتر مواد حفاظتی در این نمونه­ها است. در آزمون آبشویی به عمل آمده نشان داد که نمونه­های با مواد استخراجی در مقایسه با نمونه­های عاری شده از مواد استخراجی مقدار ماده حفاظتی کمتری را از دست داده است و تفاوت آنها از این حیث معنی­دار بوده است (P<0.01).
در پیوست اطلاعات تکمیلی آمده است.
تثبیت
 
آبشویی
 
کرومات مس اسیدی
 
مواد استخراجی،
 
توسکا قشلاقی
 
عصاره¬گیری
 
کروم کلی
 
کروم شش ظرفیتی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?