این پروژه به عنوان  پایان نامه کارشناسی انجام گردیده است لذا از کیفیت بالای علمی نیز برخوردار است. این پروژه در فرمت ورد و در چند بخش روی سایت قرار داده شده است. از این پروژه می توان در انواع پروژه های مرتبط مانند سمینارهای کلاسی، پروژه لیسانس و ارشد استفاده نمود. این پروژه به طور تحلیلی و عملی انجام گرفته است.
تعریف مسالهاستوانه هاي كامپوزيتي در حال چرخش با سرعت بالا در صنايع مختلف مهندسي كاربرد وسيعي پيدا كرده اند. هدف از اين پروژه تحليل تنش در استوانه هاي كامپوزيتي در حال چرخش مي باشد به خصوص كه در نواحي لايه مرزي اين استوانه ها ميدان تنش سه بعدي مي‌باشد؛ لذا در اين پروژه سعي بر آن است كه تئوري مهندسي مناسبي براي تحليل سه بعد ي تنش در نواحي لايه مرزي اين استوانه ها ارائه شود.مدل مساله پوسته استوانه اي جداره نازک کامپوزيتي با چينشCross Plyرا در نظر مي گيريم. طول، شعاع متوسط و ضخامت پوسته را به ترتيب2a ،Rوh مي ناميم و فرض مي کنيم پوسته با سرعت زاويه ايω در حال چرخش باشد. دستگاه مختصات را نيز به مانند شکل زير اختيار مي کنيم : فهرست مطالبفصل اول معرفي كامپوزيتها..........................................................................................................1 1-1 مقدمه.....................................................................................................................1 1-2 تاريخچه صنعت كامپوزيت..................................................................................4 1-3 كامپوزتها جه هستند............................................................................................6 1-4 انواع الياف..............................................................................................................8 1-4-1 الياف شيشه ..............................................................................................8 1-4-2 الياف كربن...............................................................................................12 1-4-3 الياف آراميد.............................................................................................16 1-4-4 الياف طبيعي............................................................................................17 1-4-5 ساير الياف.............................................................................................21 1-4-5-1 الياف آلومينا........................................................................22 1-4-5-2 الياف بر................................................................................23 1-5 انواع رزينها ي پلي مري...................................................................................23 1-5-1 رزين پلي استر.....................................................................................23 1-5-2 رزين اپوكسي......................................................................................26 1-5-3 رزين وينيل استر.................................................................................29 1-5-4 رزين فنوليك........................................................................................30 1-5-5 ساير رزين ها.......................................................................................34 1-5-5-1 پلي ايميد ها.........................................................................34 1-5-5-2 peek .................................................................................36 1-5-5-3 رزين‌هاي طبيعي...............................................................37 1-6 انواع فرايند هاي توليد كامپوزيت ها...................................................................37 1-6-1 لايه گذاري‌دستي..................................................................................37 1-6-2 پاشش رزين........................................................................................41 1-6-3 آميزه هاي قالبگيري................................................................................43 1-6-3-1 آميزه هاي قالبگيري ورقه‌اي..............................................43 1-6-3-2 تركيبات قالبگيريBMC وDMC....................................47 1-6-3-3 قالبگيري فشاري آميزه هاي قالبگيري.............................49 1-6-4 تزريق رزين........................................................................................50 1-6-5 پلتروژن....................................................................................................53 1-6-6 رشته پيچشي......................................................................................57 1-7 مقايسه روش‌هاي شكل دهي.............................................................................61 فصل دوم تعريف مسئله و روش حل....................................................................64 2-1 تعريف مسئله..................................................................................................................64 2-2 مدل مسئله...........................................................................................................64 2-3 معادلات حركت پوسته......................................................................................65 فصل سوم نتايج حل و نمودارها................................................................................................79 3-1 خواص در نظر گرفته شده براي حل عددي.......................................................79 3-2 نمودارها.................................................................................................................79 3-3 نتيجه گيري...............................................................................................................86 فهرست مراجع...........................................................................................................................88
برای کسب اطلاعات تکمیلی به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید.
تحليل تنش در استوانه هاي كامپوزيتي
 
تحلیل تنش
 
پروژه تحلیل تنش در استوانه های کامپوزیتی دوار
 
كامپوزيت
 
معادلات حركت پوسته
 
پروژه تحلیل تنش
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?